Oznámení o ochraně osobních údajů

na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“)

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů AUPARK Hradec Králové s.r.o., sídlem: Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 039 77 790, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 240843, (dále jen „Aupark“ nebo „my“)

Chtěli bychom Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.

Aupark je součástí koncernu HB Reavis Group, který se skládá ze všech subjektů konsolidovaných v holdingu skupiny HB Reavis Holding S.A. s ústředím v Lucembursku (dále jen „HB Reavis Group“), a proto můžete v oznámení o ochraně osobních údajů najít odkaz na HB Reavis Group.

Pro jaké účely a oprávněné zájmy Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vzájemná komunikace.
Ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků.
Propagace našich akcí.
Zpracovávání stížností.
Zapůjčení kočárků.
Administrace pojistných událostí.
Vydávání parkovacích karet.
Vydávání karet pro užívání kolárny.
Zasílání newsletteru nájemcům.
Vydávání vstupních karet.
Přijímání žádostí zájemců o pronájem ploch v Auparku a jejich kontaktování.
Popis našeho účelu a legitimních zájmů:

Naší filosofií je být za všech okolností otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o Aupark. Pro naplnění tohoto cíle jsme vytvořili kontaktní formuláře, prostřednictvím kterých nás můžete kontaktovat. Kromě toho jsme také zveřejnili e-maily konkrétních zaměstnanců, kteří pro nás pracují, takže i je můžete kdykoli kontaktovat s jakýmikoli dotazy týkající se naší budovy a podnikání. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje.
Ochrana našich budov a bezpečnost osob využívajících naše budovy jsou klíčovým prvkem a prioritou číslo jedna v naší obchodní činnosti. Vzhledem k tomu, abychom byli schopni zajistit řádnou úroveň ochrany a bezpečnosti, instalovali jsme video monitorovací systémy (CCTV). Při vstupu do budov nebo v jejich blízkosti Vás může CCTV zaznamenat. Dále ověřujeme totožnost a evidujeme všechny třetí osoby (tj. jiné než nájemce a jejich zaměstnance), u vchodu do garáže naskenováním SPZ vozidla společně s pořízením fotografie tohoto vozidla i fotografie osoby. Navíc při vstupu do budovy pomocí přístupové karty nájemce zpracováváme čas a místo vstupu.
Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovat na základě fotografií a audiovizuálních záznamů, které slouží k účelu a oprávněným zájmům propagace našich akcí a služeb. Zároveň nám pomáhají zlepšovat naši značku a dobré jméno tím, že vám poskytujeme naše informační bulletiny (news lettery) a následné marketingové materiály týkající se našich akcí a publikování fotografií (kde se můžete objevit) a zvukově-obrazových záznamů na našich profilech v rámci sociálních sítí, jako jsou YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter a Instagram, a prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou naše webové stránky.
U výtahů a u vchodu do garáže je možnost nám zavolat přímo přes instalované hlasové zařízení. Při připojování k nám prostřednictvím hlasových zařízení zaznamenáváme Vaše volání, které můžeme využít pro budoucí řešení reklamací.
Poskytování služby zákazníkům v obchodním centru Aupark, jedná se o obohacení spektra služeb pro zákazníky a podpora prodeje v rámci nákupního centra.
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem administrace pojistných událostí (např. havárie na parkovišti), ke kterým dojde v obchodním centru Aupark. V případě, že dojde k takovéto pojistné události, je třeba vyplnit záznam o této pojistné události pro pojistné účely a jiné právní záležitosti.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem vydávání parkovacích karet pro návštěvníky Auparku, rezidenty v blízkosti Auparku a nájemce obchodního centra.
Vaše údaje jsou zpracovávaný za účelem užívání kolárny, resp. úschovy jízdního kola v prostorách kolárny Auparku.
Máme zájem na tom, abychom zlepšovali komfort a informovali nájemce Auparku novinkách v nákupním centru, poněvadž si svých nájemců, jakožto obchodní partnerů velice vážíme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem rozesílání newsletteru nájemcům Auparku.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem vydávání vstupních karet do Auparku pro management Auparku, údržbu a správu obchodního centra a vedoucím jednotlivých obchodních jednotek.
Přijímáme žádosti prostřednictvím webového formuláře od Vás, zájemců o pronájem prostor v Auparku, a následně Vás kontaktujeme a tímto způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.
Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím webového formuláře, obracíme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na ochranu našich práv a zájmů a zajištění bezpečnosti našich prostor.

V případě podpory našich akcí a služeb, které poskytujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro řešení stížností.

Právním důvodem legitimní zájem na ochraně majetku Auparku v souvislosti se zapůjčením kočárku zákazníkovi. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – a to řešení pojistné události vlastníkem Auparku.

Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem vydávání parkovacích karet.

Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – a to k vydávání karet pro užívání kolárny.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – a to k zasílání newsletteru našim nájemcům.

Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – a to k vydávání vstupních karet zaměstnancům Auparku.

Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – k reakci na žádosti o pronájem prostor v Auparku.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
vizuální obraz podobizny, vizuální obraz sebe sama, fotografie a SPZ vozidla, jméno a příjmení při kontrole průkazu totožnosti, času a místa vstupu při použití přístupové karty.
Fotografie nebo vizuální obraz sebe sama, e-mailová adresa, jméno a příjmení.
Jméno, příjmení, adresa, datum narození.
Jméno, příjmení, adresa, SPZ vozidla, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Jméno, příjmení, adresa, SPZ vozidla.
Jméno, příjmení, adresa, SPZ vozidla.
Jméno, příjmení a příslušnost k nájemci.
Jméno, příjmení a e-mailová adresa.
Jméno, příjmení a příslušnost k nájemci.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím webového formuláře, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 15 dnů.
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 15 dnů.
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu jednoho roku a poté jsou smazány.
až 11) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
Jakmile již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, pro které byly osobní údaje shromážděny, vymažeme je, pokud se nepoužije promlčecí lhůta. Některé podrobnosti a korespondence mohou být uchovávány až do uplynutí lhůty pro uplatnění nároků vyplývajících z předsmluvního nebo smluvního vztahu nebo pro splnění regulačních požadavků týkajících se uchovávání těchto osobních údajů.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Na základě většího množství smluv s třetími stranami, které vystupují jako naši zprostředkovatelé, společní provozovatelé nebo samostatní provozovatelé, můžeme Vaše osobní údaje poskytnou následujícím kategoriím příjemců:

pojišťovně
bezpečnostní službě

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci společností koncernu HB Reavis Group. Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonném stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás.

Používáme automatizované individuální rozhodování?

Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje se zpracovávají na území Slovenské republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní ustanovení EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:

Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte, prosím, na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:

Přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů
Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů
Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné
Být vyloučen z automatizovaného rozhodování
Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě nebo pro jiného správce
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Podání stížnosti u dozorového úřadu

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
Písemně na adrese: Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika anebo Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Telefonicky: +421 918 723 243

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete svá práva uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Erika Wild, kontaktní místo Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Tel. +421 918 723 243, Email: dataprivacy@hbreavis.com

nebo můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm