Oznámení o ochraně soukromí při zpracování osobních údajů a vaše práva

na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. Dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“)

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů AUPARK Hradec Králové s.r.o., sídlem: Panská 854/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 039 77 790, zapsané u obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 240843, (dále jen „Aupark“ nebo „my“). Chtěli bychom Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.
Aupark je součástí koncernu HB Reavis Group, který se skládá ze všech subjektů konsolidovaných v holdingu skupiny HB Reavis Holding S.A. s ústředím v Lucembursku (dále jen „HB Reavis Group“), a proto můžete v oznámení o ochraně osobních údajů najít odkaz na HB Reavis Group.

Pro jaké účely a oprávněné zájmy Vaše osobní údaje zpracováváme?
1) Vzájemná komunikace.
2) Ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků.
3) Propagace našich akcí.
4) Zpracovávání stížností.
5) Zapůjčení kočárků.
6) Administrace pojistných událostí.
7) Vydávání parkovacích karet.
8) Vydávání karet pro užívání kolárny.
9) Zasílání newsletteru nájemcům.
10) Vydávání vstupních karet.
11) Přijímání žádostí zájemců o pronájem ploch v Auparku a jejich kontaktování.
12) Zasílání upozornění, připomínek formou Push notifikace

Popis našeho účelu a legitimních zájmů:
1) Naší filosofií je být za všech okolností otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o Aupark. Pro naplnění tohoto cíle jsme vytvořili kontaktní formuláře, prostřednictvím kterých nás můžete kontaktovat. Kromě toho jsme také zveřejnili e-maily konkrétních zaměstnanců, kteří pro nás pracují, takže i je můžete kdykoli kontaktovat s jakýmikoli dotazy týkající se naší budovy a podnikání. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje.
2) Ochrana našich budov a bezpečnost osob využívajících naše budovy jsou klíčovým prvkem a prioritou číslo jedna v naší obchodní činnosti. Vzhledem k tomu, abychom byli schopni zajistit řádnou úroveň ochrany a bezpečnosti, instalovali jsme video monitorovací systémy (CCTV). Při vstupu do budov nebo v jejich blízkosti Vás může CCTV zaznamenat. Dále ověřujeme totožnost a evidujeme všechny třetí osoby (tj. jiné než nájemce a jejich zaměstnance), u vchodu do garáže naskenováním SPZ vozidla společně s pořízením fotografie tohoto vozidla i fotografie osoby. Navíc při vstupu do budovy pomocí přístupové karty nájemce zpracováváme čas a místo vstupu.
3) Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovat na základě fotografií a audiovizuálních záznamů, které slouží k účelu a oprávněným zájmům propagace našich akcí a služeb. Zároveň nám pomáhají zlepšovat naši značku a dobré jméno tím, že vám poskytujeme naše informační bulletiny (newslettery) a následné marketingové materiály týkající se našich akcí a publikování fotografií (kde se můžete objevit) a zvukově-obrazových záznamů na našich profilech v rámci sociálních sítí, jako jsou YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter a Instagram, a prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou naše webové stránky.
4) U výtahů a u vchodu do garáže je možnost nám zavolat přímo přes instalované hlasové zařízení. Při připojování k nám prostřednictvím hlasových zařízení zaznamenáváme Vaše volání, které můžeme využít pro budoucí řešení reklamací.
5) Poskytování služby zákazníkům v obchodním centru Aupark, jedná se o obohacení spektra služeb pro zákazníky a podpora prodeje v rámci nákupního centra.
6) Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem administrace pojistných událostí (např. havárie na parkovišti), ke kterým dojde v obchodním centru Aupark. V případě, že dojde k takovéto pojistné události, je třeba vyplnit záznam o této pojistné události pro pojistné účely a jiné právní záležitosti.
7) Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem vydávání parkovacích karet pro návštěvníky Auparku, rezidenty v blízkosti Auparku a nájemce obchodního centra.
8) Vaše údaje jsou zpracovávaný za účelem užívání kolárny, resp. úschovy jízdního kola v prostorách kolárny Auparku.
9) Máme zájem na tom, abychom zlepšovali komfort a informovali nájemce Auparku novinkách v nákupním centru, poněvadž si svých nájemců, jakožto obchodní partnerů velice vážíme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem rozesílání newsletteru nájemcům Auparku.
10) Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem vydávání vstupních karet do Auparku pro management Auparku, údržbu a správu obchodního centra a vedoucím jednotlivých obchodních jednotek.
11) Přijímáme žádosti prostřednictvím webového formuláře od Vás, zájemců o pronájem prostor v Auparku, a následně Vás kontaktujeme a tímto způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.
12) V případe instalace naší aplikace Aupark Hradec Králové do Vašeho zařízení, Vás chceme informovat o novinkách formou „push notifikacií“ o novinkách.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?
1) Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím webového formuláře, obracíme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
2) Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a ochranu našich práv a zájmů a zajištění bezpečnosti našich prostor.
3) V případě podpory našich akcí a služeb, které poskytujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
4) Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro řešení stížností.
5) Právním důvodem legitimní zájem na ochraně majetku Auparku v souvislosti se zapůjčením kočárku zákazníkovi. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
6) Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – a to řešení pojistné události vlastníkem Auparku.
7) Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem vydávání parkovacích karet.
8) Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – a to k vydávání karet pro užívání kolárny.
9) Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – a to k zasílání newsletteru našim nájemcům.
10) Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – a to k vydávání vstupních karet zaměstnancům Auparku.
11) Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a Vaší žádosti před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – k reakci na žádosti o pronájem prostor v Auparku.
12) Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního vztahu a souhlasu na zasílání marketingových sdelení formou „push notifikace“

Jaké osobní údaje zpracováváme?
1) Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
2) vizuální obraz podobizny, vizuální obraz sebe sama, fotografie a SPZ vozidla, jméno a příjmení při
kontrole průkazu totožnosti, času a místa vstupu při použití přístupové karty.
3) Fotografie nebo vizuální obraz sebe sama, e-mailová adresa, jméno a příjmení.
4) Jméno, příjmení, adresa, datum narození.
5) Jméno, příjmení, adresa, SPZ vozidla, e-mailová adresa a telefonní číslo.
6) Jméno, příjmení, adresa, SPZ vozidla.
7) Jméno, příjmení, adresa, SPZ vozidla.
8) Jméno, příjmení a příslušnost k nájemci.
9) Jméno, příjmení a e-mailová adresa.
10) Jméno, příjmení a příslušnost k nájemci.
11) Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
12) Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, Facebook nick, Google nick, Apple ID, věk, datum narození

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
1) Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím webového formuláře, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.
2) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 15 dnů.
3) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
4) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 15 dnů.
5) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu jednoho roku a poté jsou smazány.
6) až 11) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu. Jakmile již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, pro které byly osobní údaje shromážděny, vymažeme je, pokud se nepoužije promlčecí lhůta. Některé podrobnosti a korespondence mohou být uchovávány až do uplynutí lhůty pro uplatnění nároků vyplývajících z předsmluvního nebo smluvního vztahu nebo pro splnění regulačních požadavků týkajících se uchovávání těchto osobních údajů.
12) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání zmluvního vztahu (registrace) a po dobu trvání souhlasu.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?
Na základě většího množství smluv s třetími stranami, které vystupují jako naši zpracovatelé, nebo samostatní správci, můžeme Vaše osobní údaje poskytnou následujícím kategoriím příjemců:
• pojišťovně
• bezpečnostní službě
inspekci práce ČR
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci společností koncernu HB Reavis Group. Členové skupiny jsou uvedeni na hbreavis.com/en/contact. Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonném stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme od Vás subjektu dat. Zo sociálnich sítí jako Facebook, Google, Apple v rozsahu, který je nevyhnutelný pro dosažení cílu a účelu spracování.
Používáme automatizované individuální rozhodování?
Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme, kromě situace když nám udelíte souhlas na využití tohto postupu, ku příkladu v naší aplikaci Aupark Hradec Králové
Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?
Vaše osobní údaje se zpracovávají na území Slovenské republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní ustanovení EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:
Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.
Jaká jsou Vaše práva?
Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte, prosím, na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:
• Přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
• Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
• Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů
• Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů
• Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné
• Být vyloučen z automatizovaného rozhodování
• Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě nebo pro jiného správce
• Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
• Podání stížnosti u dozorového úřadu

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?
Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
Písemně na adrese: Panská 854/2, 110 00 Praha 1, Česká republika anebo Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika Telefonicky: +421 918 723 243

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete svá práva uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na:
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Erika Wild, kontaktní místo Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Tel. +421 918 723 243, Email: dataprivacy@hbreavis.com nebo můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm

Dodatečné zásady ochrany osobních údajů
Obecná ustanovení

Správce údajů shromažďuje Vaše osobní údaje jako zákazníka/návštěvníka prostřednictvím aplikace Aupark Hradec Králové Zpracovává Vaše údaje za účelem poskytování informací o konkrétních nabídkách a akcích v konkrétním nákupním centru. Dále správce údajů umožnil registrovat se a používat Aplikaci Aupark Hradec Králové (jak je definována níže). Správce údajů se třetími stranami vyjednává speciální nabídky, které jsou dostupné držitelům věrnostních karet. Tyto nabídky budou poskytovány správcem údajů. Správce údajů bude analyzovat chování zákazníků, aby Vám poskytl personalizované nabídky a akce, které by Vás mohly zajímat.
Pokud se rozhodnete zaregistrovat se prostřednictvím tištěného formuláře v zákaznickém centru nebo prostřednictvím registrace na webové stránce obchodního centra, můžeme Vám technicky nabídnout pouze službu Program věrnostní karty (jak je definován níže) a službu obchodní informace (jak je definováno níže).
Nabízíme Vám následující oddělitelné obecné služby:
Program věrnostní program (dále „Věrnostní program – Aplikace”)
Jde o náš program udržení zákazníků, který bude nabízen pro každé obchodní centrum zvlášť. Jeho cílem je poskytovat Vám personalizované nabídky a informace o novinkých a ponukách prodejen, provozú v Auparku Hradec Králové.
(ii)   Aplikace obchodního centra (dále „Aplikace”): V naší Aplikaci naleznete především obecné informace o obchodním centru (např. mapy, obchody, otevírací hodiny). Dále budete mít možnost využívat naše další služby.
(iii) Obchodní informace prostřednictvím push notifikacií a e-mailu nebo jiných kanálů jako jsou informační zprávy nebo oznámení (dále „obchodní informace“). Jak je uvedeno výše, správce údajů vyjednal se třetími stranami několik speciálních nabídek proVás, své zákazníky. Tyto třetí strany nebu-dou mít přístup k Vašim osobním údajům, pokud to nebude stanoveno těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Na základě naší analýzy Vašeho zákaznického chování Vám budeme poskytovat tyto konkrétní nabídky třetích stran, za předpokladu, že k tomu získáme Váš souhlas (Opt-in – souhlas v uživatelském rozhraní aplikace).

Služby jsou určeny uživatelům ve věku nejméně patnáct (15) let.

Správce údajů
Správce údajů pro zpracování Vašich osobních údajů v Programu věrnostní karty a/nebo Aplikace:

AUPARK Hradec Králové s.r.o., sídlem: Panská 854/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 039 77 790, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 240843,

Účel zpracovávání

Vaše osobní údaje shromažďujeme několika různými způsoby:
3.1.1 Registrační údaje, které nám poskytnete. Naše Služby, zvláště náš věrnostní program prostřednictvím naší Aplikace, vyžadují, abyste si u nás vytvořili účet. Pokud se rozhodnete účet vytvořit vyplněním registračního formuláře, budete požádáni o poskytnutí kontaktních údajů a jiných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, pohlaví/rod, heslo, informaci, zda chcete dostávat obchodní informace a jakékoliv
další relevantní informace nutné k poskytování našich Služeb).
Registrační údaje, u nichž svolíte, aby nám je předaly třetí strany. Některé naše Služby, především naše propagační činnost, vyžadují, abyste si vytvořili účet prostřed-nictvím třetí strany. Pokud si zvolíte vytvoření účtu prostřednictvím třetí strany v rámci rozsahu našich Služeb, taková třetí strana nám předá osobní údaje poskytnuté během procesu přihlášení (včetně jména, příjmení a emailové adresy). V takovém případě se na Vás vztahují též zásady ochrany osobních údajů třetích stran, které umožňují třetím stranám předat Vaše osobní údaje nám.
Registrační údaje, u nichž svolíte, aby nám je předaly sociální sítě. Jestliže si vy-tvoříte účet s využitím svého účtu na sociálních sítích (tj. Facebook nebo Google+ nebo Apple), převede nám Vaše sociální síť na základě Vašeho předem vydaného souhlasu Vaše osobní údaje (včetně např. jména, příjmení, uživatelského jména, profilového obrázku, emailové adresy, pohlaví, data narození, vzdělání, školy,
pracovní pozice), údaje o Vašem bydlišti (země, město, adresa, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo), Vaše „To se mi líbí“ (např. stránky, oblíbené filmy, oblíbená hudba, oblíbené TV pořady), příspěvky,seznam přátel a jakékoliv další informace, které jste označili jako veřejně přístupné.
Osobní údaje, které shromažďujeme na základě Vašeho používání našich Služeb.
a)    Když použijete věrnostní program – aplikaci, shromažďujeme a zpracováváme:
•    údaje, které se vztahují k Vašemu nákupnímu profilu;
•    četnost a trvání Vašich návštěv;
•    informace týkající se Vašeho nákupního chování a chování během návštěv (zejména sledování trasy);
•    jste-li zaregistrováni ve věrnostním programu s použitím účtu zřízeného u Vaší sociální sítě, údaje vztahující se k Vaší interakci s věrnostními Službami v takové sociální síti.
b)    Jestliže používáte naši mobilní aplikaci nebo webové stránky Služeb jako ověřený uživatel, shromažďujeme a zpracováváme:
•    výše uvedené informace;
•    osobní údaje, které připojujete ke svému profilu (např. uživatelské jméno nebo přezdívka, profilový obrázek a heslo);
•    osobní údaje obsažené v obsahu, který na Službách vystavujete, odesíláte na vzdálené zařízení, zasíláte jako příspěvek nebo jinak zpřístupňujete na Službách nebo prostřednictvím Služeb, jako například Vaši časovou osu, co se Vám líbí, lookbooky, seznamy přání, seznamy kontaktů;
•    jste-li připojeni ke Službám pomocí svého účtu zřízeného u některé sociální sítě, údaje vztahující se k Vašim interakcím se Službami na této sociální síti;
•    údaje o četnosti Vašich návštěv, o Vašich trasách a poloze v rámci obchod-ního centra, pokud jsme k tomu předem dostali Váš souhlas. O takovém používání se můžete dozvědět více níže.
•    technické údaje.

Při použití webové stránky mohou existovat cookies, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje.
Pro podrobnosti o cookies prosím klikněte zde.

Obecné používání
Vaše osobní údaje používáme:
•    ke správě a poskytování Služeb;
•    ke správě Vaší registrace;
•    k rozborům Vašeho užívání Služeb a na základě Vašeho předem vydaného sou-hlasu spojujeme Vaše osobní údaje shromážděné z užívání našich různých Slu-žeb (tj. Věrnostního programu prostřednictvým naší mobilní aplikace, našich webových stránek, našich účtů na sociálních médiích a našich propagačních aktivit), abychom lépe pochopili Vaše očekávání a potřeby a abychom vyvíjeli nové funkce a služby;
•    abychom Vám mohli zasílat sdělení a propagační materiály upravené podle Vašeho zájmu. Nechceme Vás obtěžovat informacemi a propagačními akcemi, které pro vás nemusí být relevantní. Proto posuzujeme váš nákupní profil, tj. informace o vašich dřívějších nákupech, preferencích a potřebách, které shromažďujeme prostřednictvím využívání našich Služeb, abychom vám posílali pouze takové informace a propagační akce, které pro Vás považujeme za zajímavé nebo důležité.
Vaše osobní údaje používáme pouze k účelu zasílání
informací a na-bídek týkajících se věrnostního programu a/nebo
obchodních informací, pokud jste zasílání takových informací neodmítli;
•    k zajištění technického provozu Služeb a k ochraně Vašich osobních údajů před jakoukoli krádeží, ztrátou, poškozením nebo neoprávněným přístupem.

Pokud proces registrace zrušíte v její prúběhu, Vaše osobní údaje nebudou uchovávány. Vaše osobní údaje smažeme a nebudeme je nadále zpracovávat. Můžeme si ponechat pouze určitá minimální data nutná k doložení, že Vaše údaje byly smazány a k jakému datu byly smazány.

Jak je uvedeno výše využíváme Vaše osobní údaje k rozborům Vašeho zákaznického chování, tj. Vaše předchozí nákupy, nicméně taková analýza Vašeho zákaznického chování pro Vás nebude mít žádné právní následky ani Vás nebude jakkoliv jinak výrazně ovlivňovat. Informace o tom, jak využíváte Služby, budou využity pouze k personalizaci našich propagačních materiálů pro Vás, abychom Vám mohli nabídnout služby a produkty, které vyhovují Vašim preferencím a potřebám. Jediným účelem vytváření tohoto zákaznického profilu je poskytnout Vám výhody a volby na míru. Profilované údaje nebudou využity jiným způsobem a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou výslovně neuvedenou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kromě případů, kdy užijeme ná-sledujících poskytovatelů služeb pro poskytování našich služeb. Ujišťujeme Vás, že rozbor Vašeho zákaznického cho-vání pro Vás nebude mít žádné negativní následky.

Specifická používání služby
a)    ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY
(i)    Na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu formou registrace můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Vaší polohy v našem nákupním centru v době, když jste při-hlášení v našich mobilních aplikacích pro účely měření četnosti Vašich návštěv a Vašich tras v rámci našeho obchodního centra a/nebo poskytování služeb souvisejících s Vaší polohou.Zjišťování polohy bude prováděno, pouze v prostorách našeho nákupního centra a pokud jste si aktivovali další služby/specifické funkce v nastavení Vámi stažené Aplikace obchodního centra ve Vašem mobilním zařízení. Tyto další služby můžete kdykoliv prostřednictvím Aplikace obchodního centra v nastavení deaktivovat.

Jak používáme údaje o Vaší poloze
Aby bylo možné určit Vaši polohu v nákupním centru, bude se od Vás požadovat, abyste měli aktivní funkci Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu. Upozorňujeme Vás, že mimo nákupní centrum ne-budeme Vaši polohu zjišťovat a Vy nebudete moci sdílet svou polohu prostřednictvím našich polohových služeb. Zjišťování polohy aktivují pouze Bluetooth signalizační ma-jáky instalované ve společných prostorech nákupního centra.
Maximální doba, po kterou jsou údaje o poloze uchovávány, je 12 měsíců. Údaje o Vaší poloze můžeme rovněž sdílet s příjemci uvedenými v části „Jak sdílíme a předáváme Vaše osobní údaje“ (samostatní odstavec).

Jak spravovat Vaše nastavení zjišťování Vaší polohy na Vašich mobilních zařízeních
Při Vašem prvním přihlášení v mobilní aplikaci budeme od Vás požadovat souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu
Jestliže budete souhlasit se zjišťováním polohy Vašeho mobilního zařízení, bude Váš souhlas platit okamžitě, a dále pro všechna budoucí přihlášení k naší mobilní aplikaci a všechny budoucí návštěvy v našem nákupním centru.
Zjišťování polohy můžete kdykoli na svém mobilním telefonu zakázat prostřednictvím nastavení tohoto zařízení.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY
Můžeme Vám navrhovat hypertextová propojení (linky) z našich Služeb nebo ze sdělení, která dostanete v rámci Služeb, na webové stránky třetích stran nebo na internetové zdroje. Žádná z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů není pod naší kont-rolou a nemůžeme nést odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani obsah třetích stran. Prostudujte si pečlivě jejich zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jak shromaž-ďují a zpracovávají Vaše osobní údaje.

Poskytovatele služeb uvedené na připojeném seznamu využíváme pro různé následující účely:

Registrace:
Využíváme poskytovatele služeb pro správu účtu během procesu registrace (dále „Správce registrace účtu”), který Vám zašle registrační email. Proto musíte poskytnout alespoň jméno, příjmení, datum narození a emailovou adresu. Správce registrace účtu Vám poskytne úvodní heslo a bude hostitelem nastavení vašeho hesla.

(ii)    Řízení vztahu se zákazníky (CRM-Management):
Využíváme poskytovatele služby CRM-Management (dále „CRM-Manager”). CRM-Manager bude mít plný přístup k osobním údajům, které zadáte do Pro-gramu věrnostní karty nebo Aplikace. CRM-Manager zkombinuje ostatní údaje, které jste nám poskytli (např. pro Wi-Fi registraci) do Vaší sestavy dat.

(iii)    Analýza zákaznického chování:
Využíváme poskytovatele služeb pro analýzu vašeho zákaznického chování (dále „Správce analýzy”). Správce analýzy analyzuje Vaše uživatelské chování na zá-kladě Vašeho nastavení, Vašich osobních údajů a informací o Vaší poloze.

(iv)    Zasílání emailů a push notifikacií:
Využíváme poskytovatele služeb pro zasílání emailů s Vám přizpůsobeným ob-sahem (dále „Správce emailu“). Pokud se registrujete k našim službám, nejdříve obdržíte uvítací email, který bude zaslán Skupinovým správcem údajů jménem Místního správce údajů.

Na základě analýzy Vašeho zákaznického chování provedené Správcem analýzy budete dostávat emaily nebo push notifikace s Vám přizpůsobeným obsahem a push notifikace, které jsou zasílány Správcem emailu jménem Místního správce údajů. Proto bude mít Správce emailů přístup k Vaší emailové adrese, jménu a příjmení.

(v)    Uložení dat:
Využíváme externího poskytovatele uložení dat (dále „Správce uložení dat”). Správce uložení dat není smluvně oprávněn jakkoliv využívat Vaše osobní údaje. Službu využíváme pro uložení CRM databáze na externím serveru.

Zabezpečení dat
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Jestliže jako registrovaný uživatel dostanete jakékoliv heslo, měli byste ho udržovat v tajnosti, omezit přístup ke svému počítači nebo mobilnímu zařízení, a po použití Služeb se odhlásit.
Další informace o Vaší odpovědnosti při užívání Služeb
Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, po-škozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.
Jsme je správcem odpovědným za soulad s Vašimi požadavky, vůči kterému můžete uplatňovat všechna Vaše práva, která máte v souvislosti s naším zpracováváním Vašich osobních údajů.

Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)
Jak sdílíme a předáváme Vaše osobní údaje
Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, sdílíme takto:

Sdílení se třetími stranami
Vaše osobní údaje můžeme sdílet:
•    s jakýmikoli společnostmi patřícími ke stejné skupině jako my, abychom vyvíjeli a zkoušeli nové služby a funkce;
•    anonymním způsobem, kdy již není možné Vás identifikovat, s partnerskými značkami působícími v našem nákupním centru, abychom jim umožnili doručovat propagační materiály, o nichž si myslí, že by Vás mohly zajímat;
•    s našimi reklamními a marketingovými partnery – údaje jsou anonymizovány tak, že Vás není možné identifikovat;
•    s našimi poskytovateli služeb;
•    při odpovědích na žádosti nebo rozhodnutí správních nebo dohledových úřadů, na základě rozhodnutí soudu, v souvislosti s předvoláním nebo soudním řízením, je-li to potřebné ke splnění povinností vyplývajících z pří-slušných právních předpisů;
•    s jakýmikoli nabyvateli, jsou-li osobní údaje předávány v rámci prodeje nebo jiného převodu našeho majetku nebo jeho části jiné společnosti.

Sdílení s osobami, které vyberete Vy
•    Sdílení s jinými uživateli Služeb. Jakékoli údaje nebo obsah, který dobrovolně zpřístupníte prostřednictvím naší mobilní aplikace nebo webových stránek Služeb, jsou dostupné všem uživatelům Služeb. Takové Služby Vám rovněž umožňují sdílet celý Váš obsah a osobní údaje nebo jejich část s Vámi vybranými uživateli z Vašeho seznamu kontaktů tak, že změníte na-stavení sdílení ve Službách.
•    Sdílení se sociálními sítěmi. Jestliže se rozhodnete přistupovat ke Službám s použitím Vašeho účtu zřízeného u sociální sítě (tj. Facebook, Google+ nebo Twitter) nebo kliknete na jedno z vložených tlačítek nebo propojení sociál-ních sítí (např. tlačítko „Like” na Facebooku nebo tlačítko „+” na Googlu), které je k dispozici prostřednictvím Služeb, budete sdílet Váš obsah a osob-ní údaje s příslušnými sociálními sítěmi. Berete na vědomí, že takové infor-mace mohou být zveřejněny na Vaší sociální síti pod Vaším účtem u této sociální sítě. Berete na vědomí a souhlasíte, že používání Vašich osobních údajů sociálními sítěmi, včetně údajů sdílených se sociálními sítěmi pro-střednictvím Služeb, se řídí vlastními zásadami ochrany soukromí těchto so-ciálních sítí. Jestliže nechcete, aby o Vás sociální sítě shromažďovaly infor-mace, prostudujte si zásady ochrany soukromí příslušné sociální sítě a/nebo se odhlaste z příslušné sociální sítě předtím, než použijete naše Služby.

Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví
Vyhrazujeme si právo převést Vaše osobní údaje, pokud bude skupina HB Reavis zapojena do fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje obchodního centra, kde jste zaregistrován/a jako člen věrnostního programu. Budete informován/a, pokud budou v důsledku fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje obchodního centra Vaše údaje převedeny na jiný subjekt.

Doba uchovávání údajů
Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám poskytl/a pro tyto účely po dobu, kdy využíváte našich Služeb.
Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou automaticky smazány nebo zabloko-vány pro další použití, pokud jste nevyužívali našich služeb v Programu věrnostní karty po více než pět (5) let (poslední kontakt s Vámi nebo poslední využití služeb z Vaší strany).

8. Automatické rozhodování / profilování
V současné chvíli neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Budeme Vám poskytovat specifické nabídky založené na Vašich individuálních osobních údajích a analýze Vašeho uživatelského chování.
9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů
Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktuali-zovaných Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím Služeb. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za zásadní a které budou vyžadovat udělení Vašeho souhlasu v souladu s platným právem, budeme Vás informovat prostřednictvím Služeb a případně si Váš souhlas vyžádáme.